Oriol Amat

Oriol Amat

Són equitatius, els pressupostos?

Perquè uns pressupostos siguin equitatius cal que siguin justos. És a dir, que els sacrificis recaiguin sobretot en els que tenen més recursos. Repassant els pressupostos de l'Estat, en l'apartat de...

Alguns trets del teixit empresarial català

Tot revisant les dades que dipositen les empreses al Registre Mercantil hi trobem trets força interessants. Vegem-ne alguns referits al 2010, que és el darrer any disponible. Cal tenir en compte que...

El valor de Facebook

L'èxit que ha assolit el Facebook a data d'avui és aclaparador. Té 845 milions d'usuaris, la meitat dels quals l'utilitzen diàriament. A escala mundial, el 40% dels internautes tenen Facebook. El 2011...

Millora la productivitat

A l'últim informe anual de l'empresa catalana del 2010 que acaben de publicar la Cambra de Comerç i el Departament d'Economia i Coneixement, hi ha dades força interessants, sobretot tenint en compte...

Més formació vol dir més treball i més sou

Sovint se sent a dir que la Universitat és una fàbrica de desocupats i també que es pot aconseguir una molt bona retribució sense estudis. Tot i que hi ha tot tipus de situacions, la realitat és bastant...

Milloren els resultats de les empreses

Enmig de l'allau de notícies negatives, convé destacar-ne una de positiva. Potser en aquests moments desperta poc interès, ja que els missatges catastrofistes criden més l'atenció. Malauradament,...

Millorant la relació banca-empresa

En el darrer informe publicat pel Centre d'Economia Industrial titulat Finançament de la innovació, la internacionalització i el creixement de les empreses catalanes es posa de manifest les dificultats...

Millorant el finançament de la innovació i el creixement

El Centre d'Economia Industrial ha publicat recentment l'estudi Finançament de la innovació, la internacionalització i el creixement de l'empresa catalana. Es tracta d'un tema clau per a la competitivitat....

Copagament sanitari

Estic convençut que la qualitat del nostre sistema sanitari públic és bona i que no té res a envejar a la dels països més avançats. Però el contrapunt és que el dèficit que genera l'actual model...